070-8283 556 info@jdskogskonsult.se

Manuell huggning

Manuell huggning är fortfarande lönsam och konkurrenskraftig inom bland annat:

 • Förstagallringar där man inte tar upp stickvägar, utan i stället håller sig till stråk där terrängtransporten sker med en mindre lunnare. Merkostnaden i denna förstagallring får man tillbaka när man släpper in skördaren i andragallringen och tar upp stickvägarna då. Fördelen är att man fortfarande har tillväxt samt värdestegring från massa till timmer i blivande stickvägar.
 • Grova slutavverkningar samt träd som är tekniskt sett svårt för skördaren att hantera.
 • Luckblädning och stamvis blädning samt övrig huggning för naturlig föryngring.
 • Huggning av spridda vindfällen samt att kapa loss vindfällen åt skördare.
 • Förarbete åt skördare såsom siktröjning, kapning av rotben, fällning av övergrovt, i brant och svår terräng, samt där det är stor mängd med naturlig föryngring.
 • Avverkning av fröträd och skärmställningar där uttag av specialsortiment har stor betydelse för virkesvärdet.
 • Tätortsnära skogsbruk där det ofta ställs mycket höga krav ur miljösynpunkt.
 • Restaurering av hagmarker/betesmarker.
 • Naturvårdsavverkning.
 • Anskaffning av specialvirke som udda trädslag, grova eller långa dimensioner, fråga oss gärna.
 • Flisfällning både motormanuell samt med en mindre bioenergiskördare, Forest ebeaver: www.ebeaver.se.
 • Dikesrensning med specialmaskin som klarar av att rensa diket utan att avverka dikesgata: www.ebeaver.se.
 • Och till sist men inte minst, röjningen, både manuell och mekaniserad, den kanske viktigaste åtgärden inom skogsbruket.

Plantering

Plantering av täckrot- och barrotsplantor gör vi på både markberedda och omarkberedda hyggen. Vi är välmedvetna om planteringspunktens betydelse, och att även plantvården och valet av plantstorleken spelar mycket stor roll för framtida tillväxt av plantan. Vi kan även förmedla markberedning och plantor, och även plantering av större parkträd.